پخش ویدیو

سکوهای دریایی

Offshore platforms

سکوی فراساحلی یک سازه بزرگ با امکانات حفر چاه برای اکتشاف، استخراج، ذخیره و پالایش نفت و گاز طبیعی است که بر روی پایه های سنگی در زیر بستر دریا قرار دارد.

ICAO

International Civil Aviation Organization, a specialized agency of the United Nations

FAA

Federal Aviation Administration, an agency of the United States Department of Transportation

CAA.IRI

National Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran

EASA

European Union Aviation Safety Agenc

مشخصات چراغ ها و قوانین اساسی در AWL ها

چراغ‌های هشدار هواپیما با شدت پایین باید برای سازه‌هایی با ارتفاع H≤ 45 متر در طول شب استفاده شود، اگر این چراغ‌ها ناکافی تلقی شوند، باید از چراغ‌های با شدت متوسط و زیاد استفاده شود. چراغ‌های هشدار موانع هوایی با شدت متوسط نوع A ،  Bیا C باید برای روشن کردن اجسام وسیع (گروهی از ساختمان‌ها یا درختان) یا سازه‌هایی با ارتفاع 45 m < H ≤ 150 m استفاده شود.  توجه: چراغ های هشدار هواپیما با شدت متوسط، نوع A و C باید به تنهایی استفاده شوند، در حالی که چراغ های با شدت متوسط، نوع B باید به تنهایی یا در ترکیب با LIOL-B استفاده شوند.  از طرفی چراغ هشدار انسداد هوانوردی با شدت بالا نوع A ، باید برای نشان دادن وجود یک شی در صورتی که ارتفاع آن H > 150 m باشد استفاده گردد. یک مطالعه هوانوردی ثابت کرده است که چنین چراغ هایی برای تشخیص اشیاء بزرگ در روز ضروری هستند

تعداد سطوح نور توصیه شده به ارتفاع سازه بستگی دارد. تعداد و آرایش واحدهای نور در هر سطح باید طوری قرار گیرد که نور از هر زاویه در آزیموت قابل مشاهده باشد. نورها برای نمایش تعریف کلی یک شی یا گروهی از ساختمان ها اعمال می شوند. عرض و طول ساختمان ها تعداد چراغ های هشدار موانع هوایی  نصب شده در بالا و در هر سطح نور را تعیین می کند.

سیستم های AWL سازه های مرتفع

در مجموعه مقررات ICAO پیوست 14، ضمیمه 6-1 به نحوه به کارگیری و استفاده از چراغ های هشدار موانع هوانوردی با شدت متوسط سفید چشمک زن (MIOL-A) را هم در حالت روز (20000 سی دی) و هم در حالت شب (2000 سی دی) پرداخته شده است. در این پیوست بسته به ارتفاع سازه، استاندارد تعیین شده استفاده از یک یا چند سطح از آرایه نوری را می دهد تا تعریف دقیقی از جسم و اندازه آن ارائه گردد: برای سازه هایی با ارتفاع حداکثر 45 متر، تنها یک سطح چراغ اخطار  انسداد هوایی باید در بالای سازه نصب شوند، در حالی که برای سازه هایی با ارتفاع تا 150 متر دو سطح نور لازم است: یکی در بالا و دیگری در نیمه ارتفاع سازه.

اگر ارتفاع سازه بیش از 150 متر باشد، می‌توان از چراغ‌های با شدت متوسط نوع A که در فواصل زمانی معین قرار می‌گیرند (همانطور که در جدول نشان داده شده است) استفاده کرد، اما سازه نیز باید علامت‌گذاری شود (نقاشی شده با نوارهای افقی سفید/قرمز.( به عنوان جایگزین، و برای جلوگیری از علامت گذاری سازه، قانون ایکائو اجازه می دهد تا فقط از چراغ های هشدار موانع ناوبری هوایی استفاده شود. در این مورد – همانطور که در پیوست 6-6; 6-7; 6-8 نشان داده شده است باید از بیکن های با شدت بالا (200000 سی دی در حالت روز) استفاده شود.

مقررات ضمیمه 14 ایکائو، برای سازه های علامت گذاری شده (رنگ آمیزی شده با نوارهای افقی سفید/قرمز)، استفاده از چراغ های هشدار هواپیما را فقط با عملکرد شبانه الزام می کند.

پیوست 6-2 استاندارد استفاده از دو نوع چراغ هشدار مانع را نشان می دهد: قرمز چشمک زن با شدت متوسط (MIOL-B 2.000cd) و قرمز ثابت با شدت کم (LIOL-B 32cd). AWL  با شدت متوسط باید همیشه در بالای سازه قرار گیرد و سطوح زیرین باید به تناوب بین چراغ‌های با شدت متوسط و کم تقدم داشته باشند.

به عنوان مثال، آرایه ای که برای سازه ای با ارتفاع کلی 90 متر باید نصب شود بدین صورت خواهد بود : چراغ های MIOL-B در بالا و چراغ های LIOL-B در سطح دوم (و آخرین)؛ یا برای ساختمانی با ارتفاع 110 متر باید از 4 سطح نور استفاده کرد: یکی در بالا و دومی با نورهای با شدت متوسط و سومی و پایینی با نورهای کم شدت.

مقررات ضمیمه 14 ایکائو، برای سازه های علامت گذاری شده (رنگ آمیزی شده با نوارهای افقی سفید/قرمز)، استفاده از چراغ های هشدار هواپیما را فقط با عملکرد شبانه الزام می کند.

ضمیمه 6-3 استاندارد استفاده از چراغ های قرمز با شدت متوسط نور ثابت (MIOL-C 2.000cd) را نشان می دهد. برای شناسایی ساختار توسط AWL، در تمام سطوح، باید از چراغ های نوع C با شدت متوسط استفاده شود.

به عنوان مثال، برای سازه ای با ارتفاع کلی 90 متر، چراغ های MIOL-C باید هم در بالا و هم در سطح دوم (و آخرین) نصب شوند. یا برای ساختمانی با ارتفاع 110 متر استفاده از 4 سطح ضروری است: همه با چراغ ها باید از نوع MIOL-C  

درمجموعه مقررات ضمیمه 14 ایکائو در پیوست 6-4، به نحوه به کارگیری و استفاده از چراغ‌های هشدار موانع هوانوردی با شدت متوسط (MIOL-AB) اشاره شده است نحوه عملکرد این تیپ از چراغ های هشدار موانع بدین صورت است که در طول روز چشمک می‌زنند (20000cd) و در طول شب چراغ ها با شدت کمتر (2000cd) و به صورت چشمک زن عمل می کنند. و چراغ‌های با شدت کم فقط برای حالت شب (LIOL-B 32cd) به رنگ قرمز نور ثابت عمل می کنند.  در این پیوست بسته به ارتفاع سازه ، استاندارد تعیین شده استفاده از دو یا چند سطح از آرایه نوری تا تعریف دقیقی از جسم و اندازه آن ارائه گردد: برای سازه هایی با ارتفاع تا 105 متر چراغ های هشدار با شدت متوسط (DUAL MIOL -AB) باید در بالای سازه و نشانگرهای شدت کم در سطح دوم (و آخرین سطح) سازه استفاده شود. در حالی که برای سازه هایی با ارتفاع تا 150 متر چهار سطح نور مورد نیاز است: یکی در بالا و دیگری با نورهای با شدت متوسط و سومی و پایینی با چراغ های کم شدت.

اگر ارتفاع سازه بیش از 150 متر باشد، می‌توان از چراغ‌های با شدت متوسط نوع A که در فواصل زمانی معین قرار می‌گیرند (همانطور که در جدول نشان داده شده است) استفاده کرد، اما سازه نیز باید علامت‌گذاری شود (نقاشی شده با نوارهای افقی سفید/قرمز.( به عنوان جایگزین، و برای جلوگیری از علامت گذاری سازه، قانون ایکائو اجازه می دهد تا فقط از چراغ های هشدار موانع ناوبری هوایی استفاده شود. در این مورد – همانطور که در پیوست 6-6; 6-7; 6-8 نشان داده شده است باید از بیکن های با شدت بالا (200000 سی دی در حالت روز) استفاده شود.

درمجموعه مقررات ضمیمه 14 ایکائو در پیوست 6-5، به نحوه به کارگیری و استفاده از چراغ‌های هشدار انسداد هوایی با شدت متوسط (MIOL-AC) اشاره شده است نحوه عملکرد این تیپ از چراغ های هشدار موانع بدین صورت است که در طول روز چشمک می‌زنند (20000cd) و در طول شب چراغ ها با شدت کمتر (2000cd) و به صورت چشمک زن عمل می کنند. و چراغ‌های با شدت متوسط فقط برای حالت شب (MIOL-C 2.000cd) به رنگ قرمز نور ثابت عمل می کنند. در این پیوست بسته به ارتفاع سازه، استاندارد استفاده از دو یا چند سطح را ارائه می دهد که برای تعریف دقیق جسم و اندازه آن در نظر گرفته شده است: برای سازه هایی با ارتفاع تا 105 متر چراغ های هشدار با شدت متوسط (DUAL MIOL -AC) باید در بالای سازه و نشانگرهای شدت متوسط در سطح دوم (و آخرین سطح ) سازه استفاده شود. در حالی که برای سازه هایی با ارتفاع تا 150 متر چهار سطح نور مورد نیاز است: یکی در بالا و دومی با شدت متوسط نوع( AC) و سومی و پایینی با شدت متوسط از نوع (C)

اگر ارتفاع سازه بیش از 150 متر باشد، می‌توان از چراغ‌های با شدت متوسط نوع A که در فواصل زمانی معین قرار می‌گیرند (همانطور که در جدول نشان داده شده است) استفاده کرد، اما سازه نیز باید علامت‌گذاری شود (نقاشی شده با نوارهای افقی سفید/قرمز.( به عنوان جایگزین، و برای جلوگیری از علامت گذاری سازه، قانون ایکائو اجازه می دهد تا فقط از چراغ های هشدار موانع ناوبری هوایی استفاده شود. در این مورد – همانطور که در پیوست 6-6; 6-7; 6-8 نشان داده شده است باید از بیکن های با شدت بالا (200000 سی دی در حالت روز) استفاده شود.

کارآمدترین راه حل

راه حل های ما برای پیکربندی عملیات های هشدار بر روی انواع سازه های مرتفع شامل طراحی کل سیستم و تامین جزء به جز در یک پیکربندی واحد است: چراغ های انسداد، تابلوهای کنترل، سوئیچ های فوتوالکتریک، جعبه های اتصال و لوازم جانبی مختلف.

شرایط آب و هوایی سخت

طراحی چراغ های انسداد هوانوردی و دریایی ما به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی سخت طراحی و تولید می شوند. تمام سیستم های روشنایی انسدادی ما در دماهای زیر صفر یا حرارت بالا کار می کنند و در برابر محیط های دریایی، بیابانی و شنی مقاوم هستند.

تعمیر و نگهداری سریع و آسان

طراحی ماژولار و تفکیک پذیر ، استفاده از انرژی خورشیدی و به کارگیری قطعات با کیفیت،چراغ های هشدار هوانوردی ما را برای عملکرد چندین ساله قابل اطمینان و تعمیر و نگهداری آن را آسان نموده است

الزامات قانونی

هنگام طراحی سیستم‌های هشدار، نیازهای مشتری را در نظر می‌گیریم، البته هرگز از الزامات نظارتی خاص در مورد چراغ‌های انسداد (مانند ICAO یا سایر مقررات محلی) و مقررات تأییدکننده استفاده از تجهیزات و سیستم‌ها غافل نمی شویم. ATEX، IECEx، EAC