دکل های انتقال نیرو

Transmission towers

دکل های انتقال نیرو برج‌های مخابراتی و رادیویی معمولاً سازه‌های بلندی هستند که برای پشتیبانی از آنتن‌های مخابرات و پخش از جمله تلویزیون طراحی شده‌اند. آنها از جمله بلندترین سازه های ساخته شده توسط بشر هستند. بنابر قوانین وضعی تعداد سطوح نور توصیه شده به ارتفاع سازه بستگی دارد. تعداد و آرایش واحدهای نور در هر سطح باید طوری قرار گیرد که نور از هر زاویه در آزیموت (تست) قابل مشاهده باشد. چراغ ها برای نمایش تعریف کلی ساختار اعمال می شوند. عرض و طول ساختمان ها تعداد چراغ های نصب شده در بالا و در هر سطح نور را تعیین می کند. مشخصات چراغ ها برای سازه هایی با H ≤ 45 متر باید از چراغ های کم شدت در طول شب استفاده شود، در صورتی که آن ها ناکافی تلقی شوند، بهتر است از چراغ های با شدت متوسط و زیاد استفاده شود. چراغ‌های با شدت متوسط نوع A ،  B یا C باید برای روشن کردن اجسام وسیع (گروهی از ساختمان‌ها یا درختان) یا سازه‌هایی با 45 متر < H ≤ 150 متر استفاده شوند.

توجه: در حالت کلی نورهای با شدت متوسط، نوع A و C باید به تنهایی استفاده شوند، در حالی که نورهای با شدت متوسط، نوع B باید به تنهایی یا در ترکیب با LIOL-B استفاده شوند اگر H>150 متر باشد نوع A با شدت بالا، باید برای نشان دادن حضور یک جسم استفاده شود، مطالعات هوانوردی نشان می دهند که چنین نورهایی برای تشخیص شی در روز ضروری هستند.

سیستم AWL با شدت متوسط چشمک زن قرمز برای سازه های علامت گذاری شده :

درمقررات ضمیمه 14 ایکائو، برای سازه های علامت گذاری شده (رنگ آمیزی شده با نوارهای افقی سفید/قرمز)، به نحوه  استفاده از چراغ های هشدار مانع هوایی و نحوه عملکرد شبانه این آرایه ها اشاره شده است.

ضمیمه 6-2 استاندارد استفاده از دو نوع چراغ هشدار مانع را نشان می دهد: قرمز چشمک زن با شدت متوسط (MIOL-B 2.000cd) و قرمز ثابت روشن با شدت کم (LIOL-B 32cd). AWL با شدت متوسط باید همیشه در بالای سازه قرار گیرد و سطوح زیرین باید به تناوب بین چراغ‌های با شدت متوسط و کم تقدم داشته باشند.

به عنوان مثال، آرایه ای که باید برای سازه ای با ارتفاع کلی 90 متر نصب شود: چراغ های MIOL-B در بالا و چراغ های LIOL-B در سطح دوم (و آخرین)؛ یا برای ساختمانی با ارتفاع 110 متر باید از 4 سطح نور استفاده کرد: یکی در بالا و دومی با نورهای با شدت متوسط و سومی و پایینی با نورهای کم شدت. در نهایت، اگر یک سازه مرتفع که مشمول قوانین سازمان هوانوردی غیرنظامی است، تصمیم به استفاده از چراغ‌ها یا پیکربندی‌های دیگر بگیرد، دستورالعمل‌ها باید با پیروی از استاندارد ضمیمه 14 ایکائو رعایت شوند.