ساختمان های مرتفع

TALL BUILDINGS

سازه ها و ساختمان های بلند اعم از موقت یا دائمی که قابلیت به خطر انداختن هوانوردی در حریم هوایی قابل ناوبری را دارند و یا امکان تداخل با عملیات ناوبری را دارند مطابقت با مقررات ضمیمه 14 ایکائو باید روشن شوند.

ICAO

International Civil Aviation Organization, a specialized agency of the United Nations

FAA

Federal Aviation Administration, an agency of the United States Department of Transportation

CAA.IRI

National Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran

EASA

European Union Aviation Safety Agenc

S-55e

MediumIntensity Obstacle Light White
MIOL (Medium Intensity)

CL660-110

Medium Intensity Obstacle Light with Solar Panel

MIOL (Medium Intensity)

S440-35

Low Intensity Obstacle Light with Solar Panel
LIOL (Low Intensity)

کارآمدترین پیکربندی

«ما با تکیه بر تخصص خود به مشتریان خود کمک می کنیم تا کاربردی ترین  پیکربندی هشدار را بر روی سازه های خود به کارگیرند در طول سال ها فعالیت خود، سیستم‌هایی را برای انواع مقررات، مانند مقررات ICAO، FAA، ENAC و CAA طراحی کرده‌ایم.»