شرکت انرژی خورشیدی آسیا سولار

نحوه کلاس بندی چراغ های هشدار موانع هوانوردی شرکت آسیا سولار

شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که مفهوم حروف و اعدادی که در نام گذاری محصولات شرکت آسیا سولار استفاده می شود چیست؟ در این مطلب سعی داریم تا کاربران را با معنی این حروف که از هرکدام برای کلاس خاصی استفاده می شود، آشنا کنیم. نام مدل های چراغ های هشدار انسداد هوانوردی شرکت آسیا سولار اغلب متشکل از یک ، دو یا سه حرف همراه با یک یا دو عدد دو یا سه رقمی است. حرف یا حروف اول کلاس بندی معرف تیپ و شکل ظاهری چراغ هشدار دهنده و اعداد بعد از حرف لاتین بیانگر ظرفیت باطری و تعداد ال ای دی به کار رفته در چراغ هشداردهنده می باشد بنابراین "اعداد" بیانگر دو ویژگی از چراغ هشدار هستند ، میزان ظرفیت باطری و تعداد ال ای دی در چراغ هشدار دهنده خورشیدی و تعداد ال ای دی در چراغ هشدار دهنده برقی . برای مثال در چراغ هشدار موانع هوانوردی آسیا سولار با منبع تغذیه خورشیدی مدل S440-55 حرف S معرف تلعق این چراغ هشدار به گروهS  سری تولیدات شرکت آسیا سولار و عدد سه رقمی 440 معرف میزان ظرفیت باطری این چراغ هشدار به مقدار 4400 میلی آمپر و عدد 55 معرف تعداد ال ای دی به کار رفته در این چراغ هشدار به تعداد 55 ماژول است. بدیهی است در چراغ هشدار مانع هوانوردی آسیا سولار با منبع تغذیه برقی به دلیل عدم استفاده از باطری عدد سه رقمی بعد از حرف و یا حروف حذف و تنها اعداد باقی مانده معرف تعداد ال ای دی های به کار رفته می باشد برای مثال در چراغ هشدار موانع هوانوردی آسیا سولار با منبع تغذیه 220 ولت مدل S-55e حرف S معرف تعلق این چراغ هشدار به سری S  تولیدات شرکت آسیا سولار و عدد 55 معرف تعداد ال ای دی های به کار رفته در این چراغ هشدار دهنده می باشد و تک حرف  eدر انتهای کلاس بندی مخفف کلمه Electrical و معرف استفاده از تغذیه 220 ولت متناب در این چراغ هشدار دهنده می باشد

1. چراغ هشداردهنده آسیا سولار تیپ S

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 6 مدل برقی می باشد ، مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : S440-35/S440-55/S660-75/S660-100  و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل: S-35e/S-55e/S-75e/S-100e/S220L/S220 می باشد

مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : S440-35/S440-55/S660-75/S660-100 که حرف S معرف تیپ چراغ هشدار و اعداد 440و660 معرف میزان ظرفیت باطری به مقدار به ترتیب 4400و6600 میلی آمپر است اعداد 35/55/75/100 موجود در این کلاس بندی معرف میزان تعداد ال ای دی های به کار رفته در هر چراغ هشدار می باشد  و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل S-35e/S-55e/S-75e/S-100e/S220L/S220  می باشد در این مدل ها هم حرف S معرف تیپ چراغ هشدار دهنده و اعداد 35/55/75/100 معرف تعداد ال ای دی به کار رفته در هر مدل می باشد بدیهی است که در این مدل چون از باطری استفاده نشده اعداد مربوط به ظرفیت باطری در این کلاس بندی برقی موضوعیت ندارد و تک حرف  eدر انتهای کلاس بندی مخفف کلمه Electrical و معرف استفاده از تغذیه 220 ولت متناب در این چراغ هشدار دهنده می باشد در مورد دو مدل برقی موجود در این کلاس بندی یعنی دو مدل S220L و S220 اشاره به چراغ های هشدار دهنده با منبع روشنایی لامپ حبابی ال ای دی و معمولی (رشته ای ) شده است همانطور که می دانیم همچنان برخی از بهره برداران با وجود برخی از ضعف ها و محدودیت های مترتب بر چراغ های هشدار دهنده با لامپ حبابی اصرار بر استفاده از این سبک از چراغ ها دارند که در این صورت  توصیه می شود تا حد امکان   از مدل S220L این تیپ که از لامپ ال ای دی استفاده شده و طول عمر و راندمان بالاتری نسبت به مدل دارای لامپ رشته ای دارد تهیه و به کار گرفته شود

2. چراغ هشداردهنده آسیا سولار تیپ SL

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 6 مدل برقی می باشد مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : SL440-35/SL440-55/SL660-75/SL660-100 که حرفSLمعرف تیپ چراغ هشدار و اعداد 440و660 معرف میزان ظرفیت باطری به مقدار به ترتیب 4400و6600 میلی آمپر است اعداد 35/55/75/100 موجود در این کلاس بندی معرف میزان تعداد ال ای دی های به کار رفته در هر چراغ هشدار می باشد  و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل SL-35e/SL-55e/SL-75e/SL-100e/SL220L/SL220  می باشد در این مدل ها هم حرف SLمعرف تیپ چراغ هشدار دهنده و اعداد 35/55/75/100 معرف تعداد ال ای دی به کار رفته در هر مدل می باشد بدیهی است که در این مدل چون از باطری استفاده نشده اعداد مربوط به ظرفیت باطری در این کلاس بندی برقی موضوعیت ندارد و تک حرفeدر انتهای کلاس بندی مخفف کلمه  Electricalو معرف استفاده از تغذیه 220 ولت متناب در این چراغ هشدار دهنده می باشد در مورد دو مدل برقی موجود در این کلاس بندی یعنی دو مدل SL220LوSL220اشاره به چراغ های هشدار دهنده با منبع روشنایی لامپ حبابی ال ای دی و معمولی (رشته ای ) شده است همانطور که می دانیم همچنان برخی از بهره برداران با وجود برخی از ضعف ها و محدودیت های مترتب بر چراغ های هشدار دهنده با لامپ حبابی اصرار بر استفاده از این سبک از چراغ ها دارند که در این صورت توصیه می شود تا حد امکان از مدل SL220Lاین تیپ که از لامپ ال ای دی استفاده شده و طول عمر و راندمان بالاتری نسبت به مدل دارای لامپ رشته ای دارد تهیه و به کار گرفته شود

مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : SL440-35/SL440-55/SL660-75/SL660-100 باشد و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل: SL-35e/SL-55e/SL-75e/SL-100e/SL220L/SL220 می باشد.

3. چراغ هشداردهنده آسیا سولار تیپ C

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 6 مدل برقی می باشدمدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : C440-35/C440-55/C660-75/C660-100 که حرف C معرف تیپ چراغ هشدار و اعداد 440و660 معرف میزان ظرفیت باطری به مقدار به ترتیب 4400و6600 میلی آمپر است اعداد 35/55/75/100 موجود در این کلاس بندی معرف میزان تعداد ال ای دی های به کار رفته در هر چراغ هشدار می باشد  و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل  C-35e/C-55e/C-75e/C-100e/C220L/C220  می باشد در این مدل ها هم حرف SL معرف تیپ چراغ هشدار دهنده و اعداد 35/55/75/100 معرف تعداد ال ای دی به کار رفته در هر مدل می باشد بدیهی است که در این مدل چون از باطری استفاده نشده اعداد مربوط به ظرفیت باطری در این کلاس بندی برقی موضوعیت ندارد و تک حرف  eدر انتهای کلاس بندی مخفف کلمه Electrical و معرف استفاده از تغذیه 220 ولت متناب در این چراغ هشدار دهنده می باشد در مورد دو مدل برقی موجود در این کلاس بندی یعنی دو مدل C220L و C220 اشاره به چراغ های هشدار دهنده با منبع روشنایی لامپ حبابی ال ای دی و معمولی (رشته ای ) شده است همانطور که می دانیم همچنان برخی از بهره برداران با وجود برخی از ضعف ها و محدودیت های مترتب بر چراغ های هشدار دهنده با لامپ حبابی اصرار بر استفاده از این سبک از چراغ ها دارند که در این صورت توصیه می شود تا حد امکان از مدل C220L این تیپ که از لامپ ال ای دی استفاده شده و طول عمر و راندمان بالاتری نسبت به مدل دارای لامپ رشته ای دارد تهیه و به کار گرفته شود

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 6 مدل برقی می باشد ، مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : C440-35/C440-55/C660-75/C660-100 باشد و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل: C-35e/C-55e/C-75e/C-100e/C220L/C220 می باشد

4.چراغ هشدار دهنده دو قلو آسیا سولار تیپ CL

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 4 مدل برقی می باشدمدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : CL660-80/CL660-90/CL660-100/CL660-110 که حرف CL معرف تیپ چراغ هشدار و عدد660 معرف میزان ظرفیت باطری به مقدار 6600 میلی آمپر است اعداد 80/90/100/110 موجود در این کلاس بندی معرف تعداد ال ای دی های به کار رفته در هر چراغ هشدار می باشد  و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل  CL-80e/CL-90e/CL-100e/CL-110e می باشد در این مدل ها هم حرف CL معرف تیپ چراغ هشدار دهنده و اعداد 80/90/100/110 معرف تعداد ال ای دی به کار رفته در هر مدل می باشد بدیهی است که در این مدل چون از باطری استفاده نشده اعداد مربوط به ظرفیت باطری در این کلاس بندی برقی موضوعیت ندارد و تک حرف  eدر انتهای کلاس بندی مخفف کلمه Electrical و معرف استفاده از تغذیه 220 ولت متناب در این چراغ هشدار دهنده می باشد

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 4 مدل برقی می باشد ، مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : CL660-80/CL660-90/CL660-100/CL660-110 باشد و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل: CL-80e/CL-90e/CL-100e/CL-110eمی باشد

5. چراغ هشداردهنده آسیا سولار تیپ E

این تیپ شامل 4 مدل خورشیدی و 4 مدل برقی می باشد ، مدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : E440-60/CL660-80/E660-100/E660-110 باشد و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل: E-60e/E-80e/E-100e/E-110eمی باشدمدل های با منبع تغذیه خورشیدی این تیپ عبارت است از : E440-60/CL660-80/E660-100/E660-110که حرف E معرف تیپ چراغ هشدار و اعداد 440و660 معرف میزان ظرفیت باطری به مقدار به ترتیب 4400و6600 میلی آمپر است اعداد 60/80/100/110 موجود در این کلاس بندی معرف تعداد ال ای دی های به کار رفته در هر چراغ هشدار می باشد  و مدل های با منبع تغذیه 220 ولت متناوب این تیپ شامل  E-60e/E-80e/E-100e/E-110e می باشد در این مدل ها هم حرف E معرف تیپ چراغ هشدار دهنده و اعداد 80/90/100/110 معرف تعداد ال ای دی به کار رفته در هر مدل می باشد بدیهی است که در این مدل چون از باطری استفاده نشده اعداد مربوط به ظرفیت باطری در این کلاس بندی برقی موضوعیت ندارد و تک حرف  eدر انتهای کلاس بندی مخفف کلمه Electrical و معرف استفاده از تغذیه 220 ولت متناب در این چراغ هشدار دهنده می باشد

شما باید ویژگی نام تجاری خود را در تنظیمات تم -> فروشگاه -> مارک ها را انتخاب کنید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *